Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogatók!

A Balassi Közalapítvány (5600 Békéscsaba, Luther u. 6.), mint az Országos Szólótáncfesztivál hivatalos honlapjának (www.szolotancfesztival.hu) üzemeltetője ezúton tájékoztatja a portál látogatóit, hogy a személyes adatok kezelése során messzemenőkig figyelemmel van az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseire.


Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a személyes adatok kezelésének módjáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól, illetőleg ezek érvényesítésének lehetőségeiről.


1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Balassi Közalapítvány (címe: 5600 Békéscsaba, Luther u. 6., a továbbiakban: adatkezelő).


2. A kezelt adatok köre

a) A portál látogatásával egyidejűleg rögzítésre kerül az egyes letöltött oldalak neve, időpontja, bejelentkezett felhasználó esetén a felhasználó azonosítója.

b) A fórum használatához és a portálon meghirdetett internetes szavazáshoz szükséges regisztráció esetén csupán egy felhasználónevet és egy működő e-mail címet kell megadni.

c) A felhasználó a regisztrációt követően megadhatja családi és utónevét is. Ezek az adatok nem kerülnek összekapcsolásra a felhasználó számítógépének adataival.


3. Az adatkezelés célja

a) A 2. a) pontban meghatározott adatok felvételének célja látogatottsági statisztikák készítése. Az adatkezelés továbbá biztonsági célokat is szolgál.

b) A 2. b) és c) pontokban megjelölt adatokat a rendszer a felhasználó jogosultságainak azonosításához használja.

c) Az adatkezelő az a) és b) pontban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.


4. Az adatkezelés időtartama

a) A 2. a) pontban megjelölt adatok visszavonásig tárolódnak.

b) A 2. b) és c) pontokban megjelölt regisztrációs adatok a felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.


5. Az adatokhoz hozzáférők köre

a) A 2. a)–c) pontokban meghatározott adatokhoz a Balassi Közalapítvány rendszergazdái férhetnek hozzá.

b) A megadott e-mail cím csak az elfelejtett belépési jelszó kiküldésére vagy a portállal kapcsolatos hírlevél kiküldéséhez használhatják fel a rendszergazdák.

c) Személyes adatokat a megjelölteken és a törvény alapján kötelezően teljesítendő adattovábbításokon kívül harmadik személynek nem adunk át. Az adatkezelő miden hatósági adatkérés teljesítése előtt megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.


6. Adatbiztonság

Az adatokat a tárhelypark szolgáltató tárhely szerverén tároljuk.


7. A felhasználók jogai

a) A 2. a) pontban megjelölt adatok automatikusan rögződnek, a többi személyes adat megadásáról a felhasználók önkéntesen döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása.

b) Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg a személyes adatokat. Tájékoztatás levélben az 5600 Békéscsaba, Luther u. 6. szám alatti címen vagy az info@szolotancfesztival.hu e-mail címen kérhető.

c) Minden felhasználó maga helyesbítheti személyes adatait. Erre bejelentkezés után az adatlapon van lehetőség.

d) A felhasználók kérhetik adataik törlését is. A regisztrációs adatok törlését a b) pontban megjelölt címen vagy e-mail címen lehet kérni. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül minden adat, amely a felhasználóhoz kötődik.


8. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett jogainak megsértése esetén – az Infotv. 22. §-a értelmében – bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A perben az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Gyulai Törvényszék) jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható.

A Gyulai Törvényszék elérhetőségei:

9. Kártérítés

Az adatkezelő – az Infotv. 23. §-ára figyelemmel – az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


10. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Hatóság elérhetőségei: